Úvodní stránka > Dokumenty

Dokumenty

Informace k příjmu oznámení protiprávního jednání

Informace k příjmu oznámení protiprávního jednání, které se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě a nařízením vlády č. 145/2015 o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání:

  • schránka je umístěna za vrátnicí v přízemí Krajského vojenské velitelství Liberec
  • prošetřovatel: s. z. Bc. Šárka Škodová
  • adresa pro příjem elektronických oznámení: skodovas1@army.cz

 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

     Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Informace, které nelze poskytnout, a informace jejichž poskytnutí je omezeno, jsou uvedeny v ust. § 7-11 zákona č. 106/1999 Sb. (např. ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů, ochrana obchodního tajemství, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů apod.).
     Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba, která povinný subjekt žádá o informaci vztahující se k jeho působnosti. V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.) a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Žádost o poskytnutí informace se podává způsobem stanoveným níže.

Z písemné žádosti musí být zřejmé:

    a) kterému povinnému subjektu je určena;

    b) že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.;

    c) adresa pro doručování (za doručovací adresu se považuje i elektronická adresa).


Jedná se o základní náležitosti, které musí vždy každá žádost o informaci obsahovat.

V případě, že tyto uvedené náležitosti žádost neobsahuje, nejedná se o žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dalšími údaji uváděnými v žádosti o informaci jsou:

a) u fyzické osoby :

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, uvede adresu bydliště, popř. adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště, případně je možno uvést i telefonické spojení pro případné vyřešení nesrovnalostí v žádosti a její případné doplnění;

b) u právnické osoby :

název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

    Brání-li nedostatek informací o žadateli řádnému vyřízení žádosti o informaci, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil (viz. výše - další údaje uváděné v žádosti o informaci). Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.).

    Písemná žádost musí být úplná, srozumitelná, musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována a nesmí být formulována obecně. V opačném případě je žadatel do 7 dnů od podání žádosti vyzván (e-mailem, poštou či jinak) k upřesnění žádosti. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti.

    Jsou-li splněny všechny předpoklady pro poskytnutí informace, povinný subjekt informaci poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

     Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, tj. na 25 dnů, a to jen ze závažných důvodů.

Nahoru