Úvodní stránka > POVINNÉ INFORMACE

POVINNÉ INFORMACE

 • zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., " O svobodném přístupu k informacím ", ve znění zák. č. 101/2000 Sb., zák. č. 159/2000 Sb. a zák. č. 39/2001 Sb.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:

KRAJSKÉ VOJENSKÉ VELITELSTVÍ LIBEREC

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Krajská vojenská velitelství byla zřízena na základě § 9 zákona číslo 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).

Krajské vojenské velitelství převzalo citovaným zákonem (§ 39 odst. 8) působnost zrušených územních vojenských správ (Liberec).

V čele Krajského vojenského velitelství v Liberci stojí ředitel.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu:

Organizační schéma:

4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, oficiální e-mail, jiné možné spojení:

Adresa:

Krajské vojenské velitelství
Na Zápraží 4
461 24 LIBEREC

Telefon:       

973 262 211 (spojovatelka)

Fax:            

973 262 210

E-mail:  

kvv.liberec@army.cz - pro širokou veřejnost

az.kvv.liberec@army.cz - pro zájemce a příslušníky AZ (aktivní zálohy)

Web:

www.kvv-liberec.army.cz

Web informací o AZ:

http://www.aktivnizaloha.army.cz/

Datová schránka:

9chaehe

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

19-0022232881/0710

6. Identifikační číslo (IČ):

60162694

7. Daňové identifikační číslo (DIČ):

CZ60162694

8. Základní údaje o rozpočtu povinného subjektu za aktuální rok a minimálně za jeden předchozí rok:

Celkové výdaje k 31.12.2017 a plánovaný rozpočet pro rok 2018 poskytujeme na písemné vyžádání opravněných osob.

  9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

  * osobním jednáním na KVV Liberec

  * telefonicky na č. 973 262 211

  * písemně na adrese:

       Krajské vojenské velitelství
       Na Zápraží 4
       461 24 LIBEREC

  E-mail:   

  kvv.liberec@army.cz

  az.kvv.liberec@army.cz

  Úřední hodiny:

  Pondělí     08:00-17:00 hodin s přestávkouna stravu a odpočinek 10:45-11:15 hodin 

  Středa      08:00-17:00 hodin s přestávkouna stravu a odpočinek 10:45-11:15 hodin

  10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

  Krajské vojenské velitelství Liberec

  Na Zápraží 4

  461 24 Liberec

   Ostatní:

   Sekce plánování schopností

   Vítězné náměstí 1500/5

   160 01 Praha 6 - Dejvice

    11. Místo, lhůty a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech:

    Krajské vojenské velitelství vyřizuje žádosti, stížnosti a návrhy občanů. Každé takové podání je zaevidováno a podle charakteru obsahu přiděleno odbornému funkcionáři k vyřízení.
    Podání musí být vyřízeno neprodleně. Pokud tak není možné učinit do 10 dnů, musí být občan vyrozuměn o jeho postoupení příslušnému orgánu. Podání, které není možné vyřídit dříve, musí být vyřízeno do 30 dnů ode dne doručení. Se souhlasem nadřízeného může být tato lhůta delší. O tomto prodloužení musí být občan vyrozuměn.
    Lhůty pro vyřízení podání, které nepodléhají režimu této vyhlášky, jsou různé, podle příslušných právních předpisů a je možné se o nich informovat u jednotlivých odborných funkcionářů.
    KVV je povinno v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnout informace vztahující se k její působnosti, a to jednak na základě žádosti nebo zveřejněním. Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejnění informací, může KVV co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání, získáni zveřejněné informace.
    Pokud není žádost srozumitelná, KVV vyzve žadatele, aby žádost upřesnil. Pokud tak do 30 dnů žadatel neučiní, žádost bude odmítnuta. Pokud se informace nevztahují k působnosti, pak žádost odloží a do 3 dnů o tom informuje žadatele. Jinak poskytne požadovanou informaci do 15 dnů. Tuto lhůtu je možné z důvodu vyhledávání a sběru informací u jiných úřadovnách, objemu, závažnosti, či nutnosti konzultovat s jiným povinným subjektem, prodloužit až o 10 dnů, o prodloužení lhůty je žadatel informován.
    Pokud není žádosti vyhověno, vydá KVV rozhodnutí, které se doručuje do vlastních rukou. Proti tomuto rozhodnutí, lze podat odvolání do 15 dnů, stejně jako v případě, že KVV nevydá rozhodnuti, či neposkytne informaci ve stanovené lhůtě.


    Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je Velitelství sil podpory, a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství  pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.


    Krajské vojenské velitelství může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním údajům vojenské správy.
    Většina žádosti se podává volnou formou. V případě žádosti, může být příslušný formulář o poskytnutí informace získán u infomační služby nebo pracovníka ostrahy VLS s.p. ve službě.

    12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat:

    Žádosti o informace se podávají volnou formou.

    Žádost musí obsahovat:

    - údaje o tom, kterému orgánu je určena,

    - o jakou informaci se žádá,

    - kdo žádost učinil.

    13. Životní situace související s resortem MO:

    Zájem o službu v aktivní záloze viz http://www.aktivnizaloha.army.cz/

     14. Způsob a místo pro získání informací:

     1. Písemná žádost může být zaslaná poštou, faxem nebo elektronickou poštou na výše uvedené kontaktní spojení.

     2. Písemná žádost může být podaná v úřední době na pracovišti ochrany informací Krajského vojenského velitelství Liberec.

     Z žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a kdo ji podává. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Postup při podání žádosti o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona je stanoven v §13 a §14 tohoto zákona.

     15. Místo, lhůta a způsob, kde lze uplatnit opravný prostředek:

     Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství Liberec o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je Sekce plánování sil Ministerstva obrany, a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství Liberec do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství Liberec může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

     16. Postup Krajského vojenského velitelství Liberec při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů:

     1. Krajské vojenské velitelství ověří, zda požadovaná informace, návrh nebo podání občana spadá do kompetence tohoto úřadu. Zároveň ověří, zda se nejedná o požadavek týkající se utajovaných informací nebo skutečností souvisejících s ochranou osobních dat.


     2. Při vyřízení žádosti budou dodrženy lhůty vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


     3. Žadateli bude zaslána písemná odpověď.

     17. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Krajské vojenské velitelství Liberec jedná a rozhoduje:

      

     Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

     Zákon č. 585/2004, o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.

     Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

     Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů.

     Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

     Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

     Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

     Zákon č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů.

     Informace lze vyžadovat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů).

     18. Úhrady za poskytování informací:

        

     15.1. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

     (zveřejněn na internetových stránkách MO

                http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/povinne-informace/uredni-deska/svobodny-pristup-k-informacim-45041/ )

      

                

     Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

      

     Ministerstvo obrany stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona o svobodném přístupu
     k informacím ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tento sazebník úhrad za poskytování informací:

      

     1. Náklady na pořízení kopií

      

     a) za pořízení jednoho tisku, kopie nebo převodu do elektronické podoby

     formát A4 jednostranný

     černobílý

     0,84 Kč

      

     barevný

     1,49 Kč

     formát A4 oboustranný

     černobílý

     1,68 Kč

      

     barevný

     2,98 Kč

     formát A3 jednostranný

     černobílý

     1,41 Kč

      

     barevný

     2,71 Kč

     formát A3 oboustranný

     černobílý

     2,82 Kč

      

     barevný

     5,42 Kč

     formát A4 scan (.pdf)

      

     0,50 Kč

     formát A3 scan (.pdf)

      

     0,73 Kč

      

     b) za vypálení dat na CD, DVD

     CD

     1 ks

     15,00 Kč

     DVD

     1 ks

     20,00 Kč

      

     c) v případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných Ministerstvem obrany se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje publikace nebo tiskoviny.

      

     2. Náklady na opatření technických nosičů

      

     Název zboží

     Cena s DPH
     za 1 ks v Kč

     disky DVD-R - 4,7GB

     5,12 Kč

     disky DVD-RW - 4,7GB

     8,40 Kč

     DVD + R, DL - 8,5GB

     14,08 Kč

     MINI DVD-R, 8 cm, 1 ks ve SLIM JEWEL

     11,62 Kč

     Disk BD-R SL 25GB, 6x, printable, 10cake

     20,50 Kč

     DVD - R, 16x printable

     13,38 Kč

     DVD + R, Double Layer

     15,40 Kč

     Blu-Ray BD-R 50GB Printtable 10ks cakebox

     38,72 Kč

     CD-R - 80min/700MB

     4,62 Kč

     CD-RW - 80min/700MB

     14,08 Kč

     CD-R - 52x printable

     11,98 Kč

     3. Náklady na odeslání informací žadateli

      

     a) balné se nevyžaduje;

     b) náklady na poštovní služby budou vyčísleny podle ceníku České pošty.

      

     4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

      

     a) v případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 262 Kč, odvozená od ročních nákladů na platy všech zaměstnanců služebního úřadu Ministerstva obrany podle schváleného rozpočtu pro rok 2018. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance;

      

     b) vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady (např. jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

      

     5. Celková výše úhrady

     je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Nepřesáhne-li celková výše úhrady nákladů 200 Kč, nebude úhrada požadována.

      

     19. Výroční zprávy

     Viz přiložené soubory níže

     20. Odpovědi na žádosti o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

     Viz přiložené soubory níže

      

     Nahoru