Úvodní stránka > Vojenská evidence osob

Vojenská evidence osob

ZÁLOHA OZBROJENÝCH SIL :

    Pro doplňování ozbrojených sil se z vojáků v záloze vytváří záloha ozbrojených sil (dále jen "záloha"). Záloha se skládá z povinné zálohy a z aktivní zálohy.

V povinné záloze jsou vojáci :

  • vyřazení z aktivní zálohy, pokud podléhají branné povinnosti,
  • kterým zanikl služební poměr vojáka z povolání podle zvláštního právního předpisu, pokud podléhají branné povinnosti,
  • kteří byli odvedeni při odvodním řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu před povoláním k výkonu mimořádné služby, nebo
  • propuštění z výkonu mimořádné služby, pokud mají brannou povinnost.

V aktivní záloze jsou :

vojáci nebo občané na základě dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti

Vojenská evidence :

    Ministerstvo, krajská vojenská velitelství a vojenské útvary vedou vojenskou evidenci pro potřebu ozbrojených sil v rozsahu osobních údajů stanovených zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, ve znění pozdějších předpisů a novelizací a postupují přitom podle zvláštního právního předpisu ( Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Údaje z vojenské evidence si mohou vzájemně poskytovat. Údaje z vojenské evidence lze poskytovat také na žádost fyzické osoby, o které se vojenská evidence vede.
    Vojenskou evidencí se rozumí zpracovávání osobních údajů, které souvisejí s brannou povinností. Vede se počínaje zahájením odvodního řízení po dobu, po kterou se na občana vztahuje branná povinnost, a uchovává se do doby, kdy občan dovrší nebo by dovršil věku 80 let.

Ohlašovací povinnost

    Voják v aktivní záloze je povinen příslušnému krajskému vojenskému velitelství neprodleně hlásit závažné úrazy a vážná onemocnění, která mohou mít vliv na výkon branné povinnosti, a předložit doklady osvědčující uvedené skutečnosti;
    Voják v povinné záloze má povinnost ohlašovat závažné úrazy a vážná onemocnění, která mohou mít vliv na výkon branné povinnosti, a předložit doklady osvědčující uvedené skutečnosti za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nikoliv v době míru. Hlášení lze učinit osobně nebo písemně.
    Ztrátu vojenské knížky nebo její poškození je voják v záloze povinen hlásit příslušnému krajskému vojenskému velitelství dle místa svého trvalého bydliště.

 

Přestupky proti branné povinnosti

Citace zákona č. 585/2004 Sb., ( branný zákon )
 

ČÁST JEDENÁCTÁ PŘESTUPKY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI § 35 :

(1) - Přestupku se dopustí ten, kdo :
    a) ve stanovené lhůtě nevrátí vyplněný dotazník (§ 19),

   b) v řízení podle tohoto zákona úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj nebo požadovaný údaj zatají anebo nesplní ohlašovací povinnost,

    c) se bez náležité omluvy nedostaví k přezkumnému řízení, nebo                          

    d) nebo úmyslně zničí nebo poškodí anebo zneužije vojenskou knížku, osobní známku nebo povolávací rozkaz

(2) - Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d), spáchaný mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav, lze uložit pokutu do 15 000 Kč;  (za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d), spáchaný za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, lze uložit pokutu do 30 000 Kč).
(3) - Na řízení o přestupcích se vztahuje zvláštní právní předpis (Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.)

 

Krajské vojenské velitelství zabezpečuje :

  • informace z vojenské evidence oprávněným osobám;
  • výdej potvrzení o vykonané vojenské základní (náhradní) službě viz složka dokumenty – potvrzení o vykonané vojenské činné službě ;
  • výdej dalších potvrzení z údajů vedených ve vojenské evidenci osob;
  • vzetí do vojenské evidence po propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání;
  • výdej vojenských dokladů a jejich duplikátů;

KVV Liberec vede písemné doklady o vojenské evidenci osob do 60 let věku poté v následujícím roce provádí jejich archivaci do Správního archívu AČR Olomouc.

Veškeré žádosti osob starších 61 let a osob vyřazených z vojenské evidence z důvodu zániku branné povinnosti po roce 1992   o poskytnutí údajů z vojenské evidence v y ř i z u j e:

         Vojenský ústřední archiv

         Srávní archiv AČR

         náměstí Republiky 4

         771 11 OLOMOUC

Žádosti osob vyřazených z vojenské evidence z důvodu zániku branné povinnosti do roku 1992   o poskytnutí údajů z vojenské evidence v y ř i z u j e:

         Ministerstvo obrany SR

         Vojenský archív - centrálná registratúra

         Univerzitné námestie 2

         917 01 TRNAVA

         SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Nahoru